รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดยโสธร

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กุดชุม 35140 คัดลอก
2 ค้อวัง 35160 คัดลอก
3 คำเขื่อนแก้ว 35110 คัดลอก
4 ทรายมูล 35170 คัดลอก
5 ป่าติ้ว 35150 คัดลอก
6 มหาชนะชัย 35130 คัดลอก
7 เมืองยโสธร 35000 คัดลอก
8 เลิงนกทา 35120 คัดลอก
9 ไทยเจริญ 35120 คัดลอก

เลือกจังหวัด